ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

ΤΙΤΛΟΣ: Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αρδευτικού δικτύου.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: IINMS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-03022

Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία

 • Τηλεμετρικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση – διαχείριση δεξαμενών και γεωτρήσεων, αλλά και για την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου. Μέσω αυτού θα αποστέλλονται τα δεδομένα τηλεμετρίας που συλλέγονται
 • Εφαρμογή παρακολούθησης εισροών , όπου θα παρακολουθείται το σύνολο των εισροών υδάτων από το κέντρο ελέγχου Εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Βλαβών – Συντηρήσεων όπου θα υποστηρίζονται και οργανώνονται οι υπηρεσίες του Φορέα ,όσον αφορά στις προγραμματισμένες εργασίες (διορθωτικές ενέργειες , έργα ,συντηρήσεις ) αλλά και στις έκτακτες (βλάβες), από τη φάση της αναφοράς μέχρι τελική αποκατάσταση
 • Λογισμικό επικοινωνίας και επεξεργασίας σημάτων για τη συλλογή των δεδομένων των αισθητήρων , το οποίο θα τα μορφοποιεί με τη χρήση ειδικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας θα ενημερώνει το κέντρο ελέγχου
 • Πολύ-αισθητήρες ποιότητας νερού, που θα χρησιμοποιηθούν για τον έμμεσο έλεγχο περιπτώσεων αύξησης αλάτων και στοιχειών ( πχ Fe, Mg, Mn ,Ca ,κτλ) εντός του δικτύου.
 • Σύστημα ενεργειακής αυτονομίας , βασισμένο στις ενεργειακές απαιτήσεις της συγκεκριμένης εγκατάστασης που τροφοδοτεί
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή του κέντρου ελέγχου της πλατφόρμας από την οποία θα γίνεται η διαχείριση των συστημάτων , η εφαρμογή αλγορίθμων παρακολούθησης , οι ειδοποιήσεις βάσει σεναρίων, η τήρηση στατιστικών , οι έξοδοι μέσω web services προς το διαδίκτυο , η απεικόνιση σε WEBGIS κ.α
 • Σύστημα μέτρησης παροχής (εισερχομένη/εξερχομένη) σε επίπεδο δικτύου με τηλεμετρία
 • Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης και της παροχής σε επίπεδο πεδίου και επιμέρους περιοχής
 • Σύστημα παρακολούθησης συνολικής παροχής του νερού σε εκτεταμένο δίκτυο άρδευσης. Ετήσιος κύκλος . Αυτό είναι χρήσιμο για λογούς στρατηγικού σχεδιασμού, για εφαρμογή ελέγχου και υλοποίησης σεναρίων στρατηγικής στη διαχείριση αρδευτικών υδάτων για την αειφόρα και τη διαχείριση υδάτων σε ετήσια βάση(μεσο-μακροπρόθεσμη βάση)
 • Σύστημα ειδοποιήσεων – Warnig System 
 • Σύστημα εντοπισμού σημείου διαρροής και ασυνήθιστης κατανάλωσης με αυτοματοποιημένα σενάρια δράσης κατά της διαρροής
 • Σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου παροχής και κατανάλωσης από τους χρήστες
 • Διπλή χρήση συσκευής του έργου, σε θέματα ενεργειακής αυτονομίας και τηλεμετρίας από τον πάροχο και από τον καταναλωτή. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση σε σενάρια διαρροής(πχ ανίχνευση με βάση κατανάλωση)
 • Το συγκεκριμένο έργο θα καλύπτει τις παρακάτω ανάγκες με ανακόλουθα οφέλη:
 • Διατήρηση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού μέσω τηλεμετρικού δικτύου , το οποίο θα δίνει τιμές ph, αγωγιμότητας , πίεσης αγωγών και παροχών , τιμές ροής
 • Παρακολούθηση μικροκλίματος της περιοχής εφαρμογής του συστήματος για την ακριβέστερη πρόβλεψη των συνθήκων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και την προσαρμογή των σεναρίων που εφαρμόζονται στο δίκτυο
 • Εποπτεία και έλεγχο για τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του δικτύου. Το σύστημα θα παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών και θα ενημερώνει σε ακραίες περιπτώσεις βάσει σεναρίων , που θα προσαρμόζονται βάσει των ιδιαιτεροτήτων του δικτύου άρδευσης στο οποίο εφαρμόζεται. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου ορισμένων ηλεκτρομηχανικών και υδραυλικών μερών (πχ ηλεκτροβάνες) για τη ρύθμιση και την δίκαιη κατανομή των υδάτινων εκροών. Επιπλέον, θα παρέχονται ειδοποιήσεις σε περίπτωση ενδεχομένων προβλημάτων από περιβαλλοντικές μετρήσεις. Τέλος θα μετράει την αγωγιμότητα του νερού των γεωτρήσεων προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα του
 • Ενημέρωση του συστήματος με την ακριβή θέση προβλημάτων -βλαβών του δικτύου, προκειμένου να είναι άμεση η επίλυση τους. Οι πολίτες θα έχουν δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων - βλαβών του δικτύου μέσα από ένα διαδραστικό χαρτογραφικό περιβάλλον και θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του αιτήματος μέσω αυτόματης αποστολής μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε κάθε στάδιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Μείωση στη χρήση ενέργειας και ενεργειακή αυτονομία
 • Έλεγχος ισοκατανομής νερού άρδευσης και ισονομίας στη διανομή του στους τελικούς καταναλωτές
 • Τυποποίηση συστημάτων και χρήση ελεύθερων και ανοιχτών συστημάτων , για την μείωση του κόστους ανά εγκατάσταση
 • Κεντρική διαχείριση, καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων δικτύου
 • Εμπορικότητα λύσης , αξιοποίηση του προϊόντος εντός και εκτός Ελλάδας , λόγω της ανοιχτής και χαμηλού οικονομικού κόστους λύσης
 • Καινοτομία λύσης , λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της τα οποία συνοψίζονται σε: ενεργειακή αυτονομία , ανοικτότητα λύσης και προώθηση της αριστείας των παραγόμενων προϊόντων μέσω της ισονομίας έναντι των καταναλωτών και της ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων

Δημόσια Δαπάνη 120.500,00 € - Προϋπολογισμός 200.000,00 €

Αφίσα προγράμματος

 

EU ESF logo YPAN logo EPANEK logo ESPA logo

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης